Auktionsbetingelser
1

Forholdet mellem Autocom.dk og brugerne

1.1Om Autocom.dk
1.1.1Autocom A/S, Odense, er ansvarlig for indhold og drift af Autocom.dk. Domænet ejes af tredje part. Autocom.dk's rolle er udelukkende at fungere som auktionsholder ved at stille bilauktionen Autocom.dk til rådighed for køber og sælger. Autocom.dk er aldrig part i en aftale om køb eller salg af en bil.
1.1.2Når en aftale om en handel er indgået via bilauktionen Autocom.dk eller via Autocom.dk's kundecenter eller i øvrigt formidlet af Autocom.dk, er aftalen bindende for køber og sælger. Køber er forpligtet til at betale det aftalte beløb, ligesom sælger er forpligtet til at aflevere den aftalte bil i den beskrevne stand.
1.1.3Når en aftale er indgået via bilauktionen Autocom.dk eller Autocom.dk's kundecenter, skal køber og sælger til Autocom.dk betale det på aftaletidspunktet gældende salær jævnfør Autocom.dk's prisliste. Dette gælder uanset handlen ikke gennemføres af parterne, og uanset årsagen hertil, jævnfør nærmere punkt 1.9.
1.2Brugerkategorier og rettigheder
1.2.1Alle typer virksomheder og privatpersoner kan registreres som "brugere" af bilauktionen Autocom.dk. Der knytter sig forskellige rettigheder og pligter til de forskellige brugertyper.
1.2.2Autocom.dk forbeholder sig ret til at afvise brugere uden yderligere forklaring samt at stille særlige vilkår for godkendelsen af en bruger.
1.2.3Autocom.dk bestemmer den enkelte brugers kategori og har ret til uden varsel at overflytte en bruger til en anden brugerkategori.
1.2.4Autocom.dk har til hver en tid ret til at afmelde en bruger med øjeblikkelig virkning. Såfremt en bruger afmeldes, vil dette ikke berøre allerede indgåede handler på Autocom.dk, ligesom brugeren også vil være forpligtet af allerede tilmeldte biler og afgivne bud. Dette gælder såfremt Autocom.dk ikke beslutter noget andet.
1.2.5Alle brugere vælger et brugernavn og et kodeord. Disse er strengt personlige og må ikke videregives til andre. Såfremt brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til kodeordet, skal dette straks meddeles Autocom.dk, der vil spærre for yderligere adgang for at hindre misbrug af systemet i brugerens navn. Brugeren vil herefter modtage et nyt kodeord. Brugeren er altid ansvarlig i tilfælde af misbrug af brugernavn og kodeord.
1.3Tilmelding af biler
1.3.1Alle oprettede brugere kan tilmelde biler, der er indregistreret efter 1. januar 1990. Biler, der ikke er indregistrerede, skal være produceret inden for samme tidsrum.
1.4Beskrivelse af bilen
1.4.1Bilen skal altid beskrives korrekt og fyldestgørende i forhold til den til enhver tids gældende beskrivelsesprocedure, der gennemgås under tilmeldingen. Ingen af de påkrævede oplysninger må udelades under beskrivelsen. Alle fejl, mangler, defekter og modifikationer på bilen skal beskrives.
1.4.2Når en bil er tilmeldt, er beskrivelsen af bilen bindende for sælger, der er forpligtet til at kunne levere en bil, der lever op til beskrivelsen. Det er ikke muligt at ændre i beskrivelsen efter tilmelding. Såfremt sælger opdager, at beskrivelsen af bilen ikke er korrekt, skal sælger straks tage kontakt til Autocom.dk.
1.4.3Autocom.dk har ret til at kræve yderligere oplysninger og dokumentation vedrørende en bil og dens beskrivelse.
1.4.4Sælgeren er ansvarlig for, at de under beskrivelsen indtastede oplysninger, er korrekte og fyldestgørende. Autocom.dk har intet ansvar for bilens beskrivelse.
1.4.5 Sælger skal have undersøgt følgende, som ubetinget altid skal angives under beskrivelsen:
  • Om der er andre rettigheder over bilen, herunder ejendomsret, forbehold, pant, udlæg, køberet eller forkøbsret.
  • Om der er forhold, som i øvrigt begrænser eller hindrer salg af bilen i fri og ubehæftet stand.
  • Om der er tinglyst rettigheder over bilen i Bilbogen. Sælger er ansvarlig for, at disse rettigheder altid kan indfries/aflyses senest ved leveringen af bilen.
1.4.6Det er ikke tilladt at tilmelde biler på andres vegne. Private sælgere skal altid være den registrerede ejer af bilen med mindre der foreligger en skriftlig fuldmagt fra ejeren. For virksomheder gælder, at ansatte, der har virksomhedens bemyndigelse hertil, også må tilmelde firmabiler.
1.5Mindstepris
1.5.1Sælger angiver selv sin mindstepris. Såfremt Autocom.dk på nogen måde fremskaffer en køber, der vil give mindsteprisen eller derover for den tilmeldte bil i den beskrevne tilstand, er sælger forpligtet til at sælge. Dette gælder også såfremt, sælger accepterer et lavere bud efter aftale med Autocom.dk.
1.5.2Autocom.dk forbeholder sig ret til ikke at godkende enhver bil uden varsel eller efterfølgende tage bilen af auktionen, såfremt Autocom.dk skønner, at den indtastede mindstepris er for høj. Ved for høj mindstepris anbefaler Autocom.dk en ny mindstepris.
1.6Auktionens forløb
1.6.1Auktionens start og slut samt forløb styres ubetinget af Autocom.dk.
1.6.2Autocom.dk forbeholder sig ret til at aflyse og ændre planlagte auktioner uden varsel.
1.6.3Autocom.dk har til hver en tid ret til at annullere en auktion uden videre forklaring, og uden at der i den anledning vil kunne gøres økonomisk krav mod Autocom.dk. Annullering kan ske både før og under auktionen. Gennemførte auktioner kan ikke annulleres.
1.7Udvidet auktion
1.7.1Autocom.dk viser biler, der ikke sælges på den ordinære auktion, under "Udvidet auktion".
1.7.2Udvidet auktion fungerer som et katalog over biler, der endnu ikke er solgt via Autocom.dk.
1.7.3Alle brugere kan byde via den udvidede auktion. Såfremt en bruger byder via Udvidet auktion gælder auktionsbetingelserne for købere på auktionen. Købers bud er bindende.
1.7.4Biler vises på Udvidet auktion, så længe Autocom.dk skønner, at det er hensigtsmæssigt.
1.7.5På den udvidede auktion skal sælger, i modsætning til på den ordinære auktion, godkende et bud, før en handelsaftale er bindende.
1.7.6Såfremt Autocom.dk får arrangeret en aftale mellem køber og sælger via den udvidede auktion eller på hvilken som helst anden måde, gælder auktionsbetingelserne.
1.8Budregler
1.8.1Afgivne bud er bindende for den bydende. Køber vælger det beløb, der maksimalt ønskes budt på auktionen. Hvis budet er mindre end eller lig med sælgers mindstepris, bliver det fulde bud øjeblikkeligt registreret som højeste bud. Er budet over mindsteprisen, bliver mindsteprisen øjeblikkeligt registret som højeste bud.
1.8.2 Når der er to eller flere bud på eller over mindsteprisen, byder disse op, til et af budene har budt de andre af med det fastsatte budinterval, der fremgår af siden Priser og salær. Afgiver to bydende samme bud, bliver det første bud gældende som højeste bud.
1.8.3Hvis der allerede er et bud, der er højere end det indtastede bud, bliver det indtastede bud øjeblikkeligt budt over.
1.8.4Bud kan ikke nedsættes eller annulleres, når først de er afgivet.
1.8.5Alle afgivne bud registreres og må gemmes af Autocom.dk, så længe Autocom.dk måtte ønske.
1.8.6Er der tvivlsspørgsmål om bud afgøres disse endeligt og bindende af Autocom.dk.
1.8.7Når der er afgivet bud på bilen, som er lig med eller højere end sælgerens mindstepris, er der indgået en bindende aftale mellem sælgeren og højstbydende køber, og begge parter er forpligtet til at gennemføre handlen. Sælgeren er dermed forpligtet til at levere bilen i den beskrevne stand til højstbydende, og højstbydende har pligt til at modtage og betale for bilen. Det samme gør sig gældende såfremt, der indgås en aftale gennem Autocom.dk's kundecenter eller i øvrigt gennem Autocom.dk. Om forholdet mellem sælger og køber henvises til afsnit 2.
1.9Salærregler
1.9.1Både køber og sælger skal altid betale salær til Autocom.dk, når en bil har opnået mindsteprisen på auktionen, eller der på anden vis er indgået en aftale via Autocom.dk., eksempelvis via Udvidet auktion eller Autocom.dk's kundecenter. Pligten til at betale salær gælder, uanset handlen ikke efterfølgende gennemføres af parterne, og uanset årsagen til, at handlen ikke gennemføres. Det fremhæves, at pligten til at betale salær også gælder, selv om en handel ikke gennemføres på grund af en parts misligholdelse, idet en parts misligholdelse eller påstået misligholdelse alene er et anliggende mellem køber og sælger. Om forholdet mellem køber og sælger henvises til afsnit 2.
1.9.2Det til enhver tid gældende salær samt betalingsbetingelserne fremgår af Autocom.dk's side med Priser og salær. Auktionssalæret er uafhængigt af budsummen og betales direkte til Autocom.dk.
1.9.3I tilfælde, hvor manglende gennemførelse af en handel skyldes købers eller sælgers misligholdelse, er Autocom.dk berettiget til at opkræve dobbelt salær hos den misligholdende part.
1.9.4Autocom.dk's krav på betaling af auktionssalær og andre krav skal betales effektivt, og kan således ikke bringes til ophør ved modregning, ligesom der ikke kan udøves tilbageholdsret i beløb, som skyldes Autocom.dk.
1.9.5Auktionssalæret forfalder til kontant betaling senest 5 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling betales rente fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende procesrente i henhold til Renteloven.
1.10Autocom.dk's immaterielrettigheder
1.10.1Alle rettigheder vedrørende auktionssystemet, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og knowhow tilkommer alene Autocom.dk. Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielrettigheder til og vedrørende auktionssystemet og Autocom.dk, tilkommer alene Autocom.dk.
1.10.2Enhver form for kopiering, gengivelse eller anden form for efterligning er forbudt.
1.10.3Brugerne må alene anvende auktionssystemet til korrekt og retmæssig deltagelse i bilauktionen Autocom.dk. Enhver krænkelse må forventes at medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse.
1.11Ansvarsfraskrivelse
1.11.1 Autocom.dk er alene vært for auktionerne og er således aldrig part i en bilhandel, som indgås under auktionerne. Det er således udelukkende køber og sælger, der er part i de indgåede bilhandler. Autocom.dk er i enhver henseende uden ansvar for bilhandlerne, herunder for købers og sælgers adfærd. Dette gælder især, men er ikke begrænset til sælgerens oplysninger om bilen, om sælgeren kan/vil sælge og levere bilen, og om køberen kan/vil betale og modtage bilen, om sælgeren er ejer af bilen, om tredjemand har panteret, udlæg, ejendomsforbehold, forkøbsret, køberet eller andre rettigheder vedrørende en bil.
1.11.2Autocom.dk er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internet, auktionssystemets servere, hardware eller software.
1.11.3Autocom.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder for mistet avance, indtægter, forretningsmuligheder og tab af data, oplysninger med videre. Endvidere er Autocom.dk under ingen omstændigheder ansvarlig i tilfælde af force majeure, herunder forhold som Autocom.dk ikke indflydelse på.
1.11.4Såfremt Autocom.dk måtte være erstatningsansvarlig, kan erstatningskrav under ingen omstændigheder og uanset størrelsen af et lidt tab overstige 10.000 DKK.
1.12Behandling af personlige oplysninger
1.12.1Alle oplysninger om brugerne, som brugerne meddeler Autocom.dk, behandles fortroligt, og videregives ikke til tredjemand ud over det omfang, der kræves for at gennemføre en handel. Autocom.dk forbeholder sig dog ret til at videregive oplysningerne i det omfang, det kræves af lovgivningen, offentlige myndigheder eller domstolene. Autocom.dk vil således alene gøre brug af oplysningerne til interne formål i Autocom.dk eller hermed koncernforbundne selskaber. Autocom.dk forbeholder sig dog også ret til at anvende oplysningerne i anonymiseret form, eksempelvis i forbindelse med markedsføring, brugerundersøgelser, vejledninger med videre.
1.13Lovvalg og værneting
1.13.1I forholdet mellem Autocom.dk og brugerne gælder dansk ret.
1.13.2Værneting for retssager mellem Autocom.dk og brugerne skal være Retten i Odense. Dette begrænser dog ikke Autocom.dk's ret til anlæggelse af fogedsager ved andre domstole. Endvidere kan Autocom.dk altid vælge at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med Retsplejelovens værnetingregler.
1.14Forbehold for trykfejl og fejlskrift
1.14.1Autocom.dk tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for trykfejl og fejlskrift.

2

Forholdet mellem køber og sælger

2.1Indledning - Autocom.dk er aldrig part i en handel
2.1.1I dette afsnit fastlægges de vilkår, som gælder mellem køber og sælger på bilauktionen Autocom.dk. For retsforholdet mellem Autocom.dk og brugerne henvises til afsnit om 1. Forholdet mellem Autocom.dk og brugerne.
2.1.2Autocom.dk er aldrig part i en aftale om køb og salg af en bil. Autocom.dk's rolle er udelukkende at stille auktionssystemet til rådighed for køber og sælger. Aftaleforholdet vedrørende den handlede bil er derfor udelukkende et anliggende mellem køber og sælger. Uoverensstemmelser mellem køber og sælger må afklares mellem disse indbyrdes. Autocom.dk's ret til salær påvirkes ikke af parternes manglende gennemførelse af en handel. Dette gælder uanset årsagen til den manglende gennemførelse. Autocom.dk kan aldrig drages til ansvar for en eller begge parters misligholdelse af en aftale.
2.1.3Vilkårene mellem køber og sælger i auktionsbetingelserne gælder kun i det omfang, parterne ikke træffer anden aftale. Det står eksempelvis parterne frit for at vælge alternativ leveringstidspunkt, leveringssted, betalingstidspunkt eller betalingsmåde. Kan der ikke træffes en alternativ aftale, skal køber og sælger følge Autocom.dk's auktionsbetingelser.
2.2Når der er indgået en aftale
2.2.1Når en bil er handlet, har køber og sælger en gensidig forpligtelse til at medvirke til gennemførelse af handlen og opfylde sine forpligtelser i denne henseende.
2.2.2Når en bil er handlet via Autocom.dk, har køber og sælger pligt til at udskrive slutsedlen direkte fra Autocom.dk. Slutsedlen udsendes også som en e-mail eller fax.
2.3Levering og køberens undersøgelsesret
2.3.1Levering af bilen sker ved købers afhentning med mindre andet er aftalt. Afhentning skal ske på en af sælgeren angiven adresse indenfor det postnummer, som fremgår af bilens beskrivelse. Såfremt sælgeren ikke anviser en anden konkret adresse indenfor det oplyste postnummer, afhentes bilen på sælgerens adresse.
2.3.2Levering skal ske senest en uge efter handlens indgåelse. Sælgeren er forpligtet til at lade køberen hente bilen indenfor den anførte uges frist i tidsrummet mellem kl. 9 og 17. Såfremt parterne ikke kan blive enige om et klokkeslæt for afhentningen, fastsættes dette af køberen indenfor det anførte tidsrum, dog således at sælgeren har et varsel på mindst 24 timer.
2.3.3Inden betalingen er køberen berettiget til at undersøge, om bilen er i overensstemmelse med sælgerens beskrivelse og foretage en mindre prøvetur. Sælger bærer risikoen for eventuelle skader, der måtte opstå under prøveturen, medmindre disse skyldes køberens uagtsomhed eller overtrædelse af Færdselsloven.
2.3.4Såfremt køber konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem bilen og sælgerens beskrivelse af bilen, er køber berettiget til et rimeligt afslag i prisen eller alternativt helt at afvise handlen. Dette påvirker ikke Autocom.dk's krav på salær.
2.3.5Inden betalingen har køberen ret til at sikre sig, at bilens stelnummer og eventuelt registreringsnummer er i overensstemmelse med registreringsattesten.
2.3.6Køberen skal have udleveret bilens originale registreringsattest sammen med bilen.
2.3.7Sælger har i forbindelse med tilmelding af bilen mulighed for - i stedet for afhentning hos sælger - at tilbyde at levere bilen til køber et andet sted. Dette sted kan være købers adresse i Danmark, hvorend dette er, bortset fra ikke brofaste øer eller én eller flere nærmere angivne geografiske områder. Såfremt sælger benytter sig af denne mulighed, træder dette i stedet for "afhentning" i bestemmelserne ovenfor, og således at "postnummer" erstattes af det område, sælgeren har tilbudt. Uanset sælger vælger denne mulighed, kan køber altid kræve at afhente bilen på sælgers adresse, såfremt køber foretrækker dette.
2.4Betaling for bilen
2.4.1Købesummen skal betales af køberen ved leveringen mod sælgerens samtidige overgivelse af bilen, den originale registreringsattest og eventuelle øvrige papirer, som følger med bilen.
2.4.2Køberen skal betale kontant inden for rammerne af dansk lovgivning eller via elektronisk bankoverførsel (straksoverførsel).
2.4.3Såfremt en af parterne anmoder om dette, er den anden part forpligtet til at kvittere for modtagelsen af den anden parts ydelse (henholdsvis bilen m.v. og betalingen).
2.4.4Inden betalingen opfordres køber til at rette forespørgsel til Bilbogen for at sikre, at der ikke er tinglyst pant eller andre rettigheder over bilen. Såfremt parterne har aftalt, at køberen skal betale købesummen direkte til en panthaver, opfordres køberen til at sikre sig, at der ikke er tinglyst yderligere pant eller andre rettigheder i Bilbogen. I øvrigt henvises til punkt 2.9. nedenfor om Bilbogen.
2.5Risikoens overgang
2.5.1Risikoen for bilen overgår fra sælger til køber ved sælgers overgivelse af bilen til køber eller købers repræsentant.
2.6Sælgers grundlæggende forpligtelser
2.6.1Sælger har i kraft af sin tilmelding af bilen forpligtet sig til at levere bilen i den beskrevne stand, jævnfør Autocom.dk's beskrivelsesprocedure, når der er indgået en aftale.
2.6.2Sælgeren er ansvarlig for, at alle oplysninger om bilen er korrekte og fyldestgørende, samt at bilen ikke er behæftet med mangler. Om der foreligger en mangel ved bilen, afgøres efter Købeloven og dansk ret i øvrigt.
2.6.3Sælgeren er ansvarlig for, at sælgeren er retmæssig ejer af bilen og for at andre ikke har nogen former for rettigheder over bilen, herunder panteret, ejendomsforbehold, udlæg, køberet, forkøbsret eller andre rettigheder, som begrænser eller hindrer salg af bilen i fri og ubehæftet stand. Endvidere er sælgeren ansvarlig for, at der ikke ved leveringen er tinglyst rettigheder over bilen i Bilbogen. Det anførte i § 2.6.3. gælder dog ikke i det omfang, sælger har oplyst om sådanne rettigheder ved beskrivelsen af bilen, og der indgåes aftale med køberen om købers indfrielse eller overtagelse af sådanne rettigheder som led i købet. Forinden sælger sætter bilen til salg på auktionen, skal sælger sikre sig, at al gæld i bilen og alle andre rettigheder over bilen kan indfries i forbindelse med handlen og senest ved leveringen.
2.6.4Såfremt bilen leveres med plader, skal bilen være ansvarsforsikret ved leveringen. Senest tre uger efter leveringen skal køber tegne forsikring på bilen, eller på anden vis bringe sælgers ansvarsforsikring til ophør samt afmelde eller omregistrere køretøjet. Såfremt bilen leveres uden plader, er bilen ikke forsikret ved leveringen. Fremtidige forsikringsforhold er sælger uvedkommende.
2.7Købers grundlæggende forpligtelser
2.7.1Når køber i kraft af sit bud på Autocom.dk er blevet højstbydende i henhold til budreglerne, eller på anden måde har accepteret at købe, er der indgået en bindende aftale mellem køber og sælger. Køber er forpligtet til at gennemføre handlen. Køber skal således modtage bilen og betale købesummen til sælger. Dette er købers hovedforpligtelser overfor sælgeren. Der henvises til de øvrige bestemmelser om køberens ansvar og forpligtelser i auktionsbetingelserne.
2.8Tvister mellem køber og sælger
2.8.1Forholdet mellem sælgeren og køberen er underlagt dansk ret.
2.8.2Om der er sket rettidig reklamation, og om der foreligger en misligholdelse/en mangel, som den anden part er ansvarlig for, afgøres i henhold til gældende dansk ret, herunder Købeloven.
2.8.3Såfremt køber eller sælger vil rejse erstatningskrav mod den anden part som følge af den anden parts misligholdelse, fastsættes transportomkostningen til et fast beløb. Såfremt der er sket flere transporter af bilen efter aftale med en anden part, betales erstatningsbeløbet for hver gang. Erstatningsbeløbet fremgår af siden Priser og salær.
2.8.4Ved tvister mellem køber og sælger, som ikke umiddelbart kan løses i mindelighed, opfordres parterne til at søge advokatbistand. Parterne bør ikke repræsenteres af samme advokat.
2.9Bilbogen og pant m.v. i bilen
2.9.1Sælger er ansvarlig for, at bilen er fri og ubehæftet ved leveringen. Inden leveringen er sælger således forpligtet til at indfri og sørge for aflysning af alle rettigheder, kreditorer og andre måtte have over bilen. Parterne kan dog træffe aftale om, at køber som led i handlen indfrier panterettigheder og andre rettigheder i bilen. I så fald anbefales det, at køberen betaler direkte til den, som har rettigheder over bilen og sikrer sig, at der sker aflysning i Bilbogen Med accept fra den, som har rettigheder over bilen, eksempelvis pant, kan parterne endvidere aftale, at køber overtager nærmere bestemte gældsforpligtelser. Det anbefales, at alle aftaler om købers indfrielse eller overtagelse af pant i bilen indgås skriftligt og med største forsigtighed.
2.9.2Parterne bør være opmærksomme på, at ikke alle rettigheder over biler er registreret i Bilbogen. Dette gælder eksempelvis håndpanterettigheder, tilbageholdsret, brugsret eller andre rettigheder. Ejerforholdet til bilen er heller ikke registreret i Bilbogen. Såfremt sælger af bilen ikke er rette ejer af bilen, risikerer køberen at skulle tilbagelevere bilen til rette ejer. Dette gælder også ved køb af bil på andre måder end ved auktion.
2.10Forbehold for trykfejl og fejlskrift
2.10.1Autocom.dk tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for trykfejl og fejlskrift.